*خدایا تك الكترونی هستم درمدارمعصیت،مراازترازمعصیت به ترازاصلی كمال بازگردان وبه هسته ی معرفت نزدیك كن...

*الهی مراثابت قدم كن تاهم چون cs(سزیم)كمترین میل رابه گرفتن الكترونگاتیوی گناه داشته باشم...

*الهی قلبم راحرم امن خودت كن تااوربیتال خالی قلبم به دست شیطان هواوهوس نیفتدومثل N(نیترو‍‍‍ژن)وo(اكسیژن)وF(فلوئور)وNe(نئون)همیشه غیربرانگیخته دربرابرمحرمات باشم...

*الهی كاش غم های دلم درزلال اشك هایم هم چون نیتراتها درآب حل شوند...

*خدایا عظمت رادرنگاه من درخواص شدتی ایمان افرادقرارده،نه درخواص مقداری آنها...

*وبالاخره...خدایا كاری كن درگرمای رازونیازباتو،سوختنی كامل داشته باشم.........                 "آمین"