خداوند متعال همه صفات پسندیده را داراست و از تمامی صفات ناپسند پاك و منزّه است. صفات پسندیده‏ای كه در خدا وجود دارد، صفات جمال یا صفات ثبوتیه و صفات ناپسندی كه خداوند از آنها مبرّاست، صفات جلال و یا صفات سلبیه نامیده می‏شود. (کتاب نویسنده آقای قرائتی )
برای دریافت فایل کلیک کنید