این روزها هوا گرم است و خوردن بستنی خالی از لطف نیست . اما آیا تاکنون از زاویه دید یک شیمیدان به بستنی نگاه کرده اید ؟ بیایید برای بررسی بستنی از دیدگاه شیمی با بنده همراه باشید . nasrollahi5.blogfa.com

بستنی ، مخلوطی است از هوا ، بلورهای یخی ، گویچه های چربی و یک نوع شربت مایع . این مخلوط ، یک کلویید است که در آن ذرات نامحلول کوچکی درون آن معلق هستند . nasrollahi5.blogfa.com