كمیته شیمی در حال تدوین سرفصل های شیمی دوره متوسطه دوم است. این كمیته از نظرها و پیشنهادات شما همكاران استقبال می كند.

آدرس پست الكترونیكی: chemistry-dept@talif.sch.ir

منبع: وبسایت دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی