اکسایش و کاهش را می توان به چهار شکل تعریف کرد. این تعریف ها هرکدام مربوط به دوره ی زمانی خاص خود هستند و برای حل تست ها و سؤالات باید تمامی این چهار تعریف را بدانید.

1- بر اساس مبادله ی اکسیژن

اگر عنصری اکسیژن بگیرد، می گوییم که اکسایش یافته یا اکسیده شده است و اگر عنصری اکسیژن از دست بدهد، می گوییم کاهش یافته یا کاهیده شده یا احیا شده است.

2- بر اساس مبادله ی هیدروژن

اگر عنصری هیدروژن بگیرد می گوییم که کاهش یافته یا کاهیده شده است و اگر عنصری هیدروژن از دست بدهد، می گوییم که اکسایش یافته است.

3- بر اساس مبادله ی الکترون

اگر عنصری الکترون بگیرد، می گوییم کاهش یافته است یا کاهیده شده است و اگر عنصری الکترون از دست بدهد، می گوییم که اکسایش یافته است.

4- بر اساس تغییر عدد اکسایش (تعریف امروزی)

اگر عدد اکسایش عنصری رو به سمت کم شدن برود، می گوییم که آن عنصر کاهش یافته است و اگر عدد آن رو به زیاد شدن برود، می گوییم که آن عنصر اکسایش یافته است.

اکسایش کاهش