دلیل این اتفاق چیست؟

چون نقطه انجماد مایع درون قیف بالاتر از صفر است،‌ وقتی یخ را كه دمای

 آن صفر یا زیر صفر است را به آن نزدیك می كنیم،‌به سرعت منجمد

 می شود.

 

نقل از: