همایش ملی شبکه های اجتماعی مجازی


برای کسب اظلاعات بیشتر به سایت 
http://www.socialnet.atu.ac.ir مراجعه کنید.