از همه ی همکاران شرکت کننده در جلسه تشکر و قدردانی می کنیم