با احترام به اطلاع دبیران شیمی می رساند دومین مجمع و كارگاه آموزشی شیمی در روز یكشنبه 3 اسفند راس ساعت 11 صبح در سالن شهید صالحی برگزار می شود .

برنامه ها مجمع به شرح زیر است:

1- گزارش فعالیت های گروه شیمی در نیمسال اول

2- بررسی عوامل اثر گذار بر آموزش موفق درس شیمی دوره متوسطه

3- كارگاه دوم آزمایشگاه شیمی

از تمام همكاران عزیز دعوت می شود كه در این مجمع شركت كنند.

به دبیرانی كه در مجامع و كارگاه های گروه شیمی شركت می كنند گواهی ضمن خدمت اهدا خواهد شد.