ردیف  موضوع ها 

نوع فایل 

 ویتامین C یك آنتی اكسیدان شیمیایی ( اسلایدهای سخنرانی كارشناس مسؤول گروه شیمی)

 pps

 اسیدها و بازها ( اسلایدهای سخنرانی دكتر روح اللهی)

 pps

 سنتز مایع مغناطیسی (نانو در مدرسه)

 pps

 مهارت های آزمایشگاهی شیمی

 pps

 چرا طیف خطی پرتوهای X به جنس عنصرمورد مطالعه (آند) بستگی ندارد؟

 pdf

 6

 حجم سنجی (تیتراسیون)

 pdf

7 سنجش و ارزشیابی (اسلاید های سخنرانی سركار خانم رستگار)

pps

8 پاسخ مؤلف به پرسشی چالش ‌برانگیز از کتاب شیمی 2 و آزمایشگاه

pdf

9  ارزشیابی،سنجش و ویژه گی های پرسش های آزمون (اسلایدهای سخنرانی آقای نیاز والی اصفهانی )

ppt

10 تحلیل پرسش های آزمون شیمی 3 و آزمایشگاه سال 86 (اسلایدهای سخنرانی خانم خضرایی كیا)

pps

11 پیوند هیدروژنی(اسلایدهای سخنرانی آقای دكتر ارشدی)

ppt

12 نیروهای درون مولكولی و  بین مولكولی(اسلایدهای سخنرانی  خانم دكتر احمد آبادی)

swf

13 مباحثی پیرامون برنامه درسی ( اسلایدهای سخنرانی  آقای دكتر حذرخانی)

pps

14 لوح های آموزشی ابزاری موثر و ساده برای یادگیری معنادار مفاهیم انتزاعی شیمی 4/10/92

pps

منبع : دفتر تالیف گروه شیمی