همکاران عزیز همایش علوم تجربی با حضور آقای دکتر گلشن  در تاریخ دوشنبه 15/10/93 در سالن شهید صالحی برگزار می شود از دبیران علاقمند دعوت می شود در این جلسه شرکت کنند.