مجمع و كارگاه آزمایشگاه در تاریخ 8 دی برگزار شد از همه همكاران عزیز سپاس گزاریم .