مجددا به اطلاع همکاران عزیز می رسانیم که مجمع و کارگاه آزمایشگاهی روز دوشنبه 8 دی ساعت 10 صبح برگزار می شود از تمام دبیران شیمی دعوت می شود که در این جلسه شرکت نمایند.