با احترام به اطلاع دبیران شیمی می رساند مجمع وکارگاه گروه شیمی در روز دوشنبه 8 دی ساعت 10 صبح در سالن شهید صالحی برگزار می شود از تمام همکاران عزیز دعوت می شود که در این جلسه و کارگاه شرکت کنند.
برنامه های مجمع به شرح زیر است.
1- شرح کارهای انجام شده در سال تحصیلی گذشته
2- بیان برنامه عملیاتی گروه در امسال
3- کارگاه آزمایشگاه توسط دکتر زنجانی
4-تحویل بسته آموزشی