مسابقات زیر با کیفیتی که در بخشنامه ارسال می شود برگزار خواهد شد.
1- مسابقه طرح درس الکترونیکی از کتاب شیمی 3 (زمان ارسال کارها اوایل بهمن)
2- مسابقه طراح سوالات مفهومی و تصویری از کتاب شیمی3 ( زمان آخر دی)
3- مسابقه مقاله نویسی( اسفند ماه)