شب قدر آوای ایمان را در گوش جان انسانها ترنم می کند