بارم بندی كتابهای شیمی متوسطه


۱- بارم بندی کتاب شیمی 1 – سال اول دبیرستان –  کد 1/207

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

۱۲

۲/۵

۵

دوم*

۸

۶/۵

۵

سوم

-

۵/۵

۵

چهارم

-

۵/۵

۵

جمع

۲۰

۲۰

۲۰

* در نوبت اول، بودجه بندی بخش ۲تا صفحه ۶۴ ارزشیابی صورت می گیرد.

 

۲-بارم بندی کتاب شیمی ۲ – سال دوم دبیرستان رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

کد  1/277- 91

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

اول

۸

۲

۴

دوم

۷

۲

۳

سوم*

۵

۵

۳

چهارم

-

۷

۶

پنجم

-

۴

۴

جمع

۲۰

۲۰

۲۰

* در نوبت اول، بودجه بندی بخش ۳ تا صفحه ۵۷ ارزشیابی صورت می گیرد.

۳-بارم بندی کتاب شیمی ۳– سال سوم دبیرستان رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

کد  1/257- 91

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم، شهریور، بزرگسالان و دی ماه

اول

۱۳

۶/۵

دوم*

۷

۷

سوم

-

۶/۵

جمع

۲۰

۲۰

* در نوبت اول بودجه بندی بخش ۲ تا صفحه ۵۴ ارزشیابی صورت می گیرد.

برای طراحی سوالات آزمون سال تحصیلی جاری، فقط کتاب چاپ سال ۱۳۹۱ مبنای طراحی

 سوال کتاب های فوق می باشد.

  ۴- بارم بندی کتاب شیمی چهارم – رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک–  کد  1/289

بخش

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم، شهریور، بزرگسالان و دی ماه

اول

۸

۴/۵

دوم

۸

۴/۵

سوم*

۴

۶

چهارم

-

۵

جمع

۲۰

۲۰

 

* در نوبت اول بودجه بندی بخش ۳ تا صفحه  ۵۸  ارزشیابی صورت می گیرد.

برای طراحی سوالات آزمون سال تحصیلی جاری، کتاب چاپ سال ۱۳۹۱ مبنای طراحی سوال

 کتاب های فوق می باشد

دریافت فایل pdf بارم بندی كتاب های درسی شیمی