جابر ابن حیان «پدر علم شیمی» - کیمیاگر معروف که در غرب به نام Geber خوانده‌می‌شود . بسیاری از اختراعات خود را منتسب به امام جعفر ابن محمد صادق (ع) یا با تغییرات جزئی از آموزه‌های او می‌داند

در اعتقادات و تبلیغات مرتبط با شیعه همواره جابر یکی از شاگردان بزرگ امام ششم جعفر صادق (ع) معرفی می شود که با توجه به شیعه بودن اثبات شده جابر بن حیان و پدرش و معاصر بودن و همزمانی زندگی جابر در عراق با سالیان پاپانی زندگی امام صادق (ع) ناممکن نیست. در این زمینه ذبیح الله منصوری در کتاب ترجمه شده امام صادق مغز متفكر شیعه از قول جابر می نویسد: "همه این علم (شیمی یا کیمیاگری) را از محضر مولایم جعفر بن محمد (ع) آموخته ام "