استخراج آهن با استفاده از سدیم کربنات

 

مدادنورافشان

 

شناسایی یون های آهن