نام : اسید هیدروفلوریك
شرح: اسیدهیدروفلوریك نوعی محلول شیمیایی فلورید هیدروژن در آب با سمیت بسیار بالا و قابلیت خورندگی بسیار زیاد است. گاهی اوقات به فلورید هیدروژن خالص اسید هیدروفلوریك بی آب نیز گفته می شود. اسید هیدروفلوریك بر اثر واكنش با SiO2 موجب انحلال شیشه می شود. تركیبات اصلی بسیاری از تركیبات شیشه ای عبارت اند از:
SiO2(s) + 4HF(aq) → SiF4(g) + 2H2O(l
SiO2(s) + 6HF(aq) → H2[SiF6](aq) + 2H2O(l
لذا، تركیبات حاصل می بایست در ظروف مخصوص پلی اتیلن و یا تفلونی نگهداری شوند. این ماده اسیدی همچنین قادر است تقریبا تمامی فلزات غیر آلی و اكسیدهای نیمه فلزی را در خود حل نماید. از سوی دیگر، به دلیل تمایلی كه این ماده به جداسازی یونهای H+ و F- در آب دارد، هرچند به عنوان یك تركیب اسیدی ضعیف در نظر گرفته می شود. لیكن قابلیت خورندگی و سمیت آن بسیار بالاست.
تولید:
به طریقه صنعتی، اسید هیدروفلوریك از كانی فلوئوریت و طی فرایند واكنشی فلوئورید كلسیم (CaF2) با اسید سولفوریك تغلیظ تولید می شود. بر اثر تركیب این دو ماده در دمای 250 درجه سانتی گراد، این دو ماده تركیبی با یكدیگر واكنش می دهند كه در نتیجه آن فلورید هیدروژن ایجاد می شود:
CaF2 + H2SO4 → 2HF + CaSO4
بخارات حاصله از این واكنش مخلوطی از فلورید هیدروژن، اسید سولفوریك، و نیز تعدادی از فرآورده های ثانویه می باشد كه می توان فلورید هیدروژن را طی فرایند تقطیر جداسازی از آنها جدا كرد. وجود اسید هیدروفلوریك در سوخت موتور ماشینها می تواند بسیار پر خطر باشد. این تركیبات سمی زمانی كه Viton o-rings و لوله های خروجی در معرض دماهای بالاتر از 400 درجه سانتی گراد قرار می گیرند، ایجاد می شود.
قابلیت اسید هیدروفلوریك به انحلال اكسیدها، استفاده از این ماده اسیدی را در تخلیص سازی آلومینیوم و اورانیوم حائز اهمیت بسیاری ساخته است. از اسید هیدروفلوریك برای ایچینگ تركیبات شیشه ای، جداسازی اكسیدهای سطحی از سیلیس در صنعت و نیز به عنوان یك كاتالیزور در آلكیلاسیون ایزوبوتان و بوتان در پالایشگاههای نفتی و نیز حذف ناخالصیهای اكسیدی از فولاد ضد زنگ طی فرایندی كه اسیدشویی گفته می شود، انجام می گیرد. در حال حاضر، از این ماده حتی در كارواشها به عنوان نوعی تركیب شوینده جهت شستشوی لاستیك چرخها استفاده می شود. علاوه بر این، به دلیل قابلیت انحلال تركیبات سیلیكاته، از اسیدهیدروفلوریك غالبا طی فرایند آنالیز سنگها و تركیبات كانی جهت انحلال نمونه های سنگی(به طورمعمول پودری)پیش از انجام فرایند آنالیز استفاده می شود.
از اسید هیدروفلوریك همچنین در سنتز بسیاری از تركیبات آلی فلورین دار از قبیل تفلون و مبردهایی چون فرئون استفاده می شود